Welkom bij de meldcode app huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze meldcode app is speciaal ontwikkeld voor professionals in de regio Noord Oost Gelderland. In deze app vindt u informatie uit deze regio en een stappenplan om u te ondersteunen bij het signaleren en aanpakken van (vermoedens van) kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld.

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht professionals die met kinderen en ouders werken aandacht te besteden aan (vermoedens van) kindermishandeling en huiselijk geweld. In de Wet Meldcode worden vijf stappen genoemd die professionals kunnen zetten. Voor een groot aantal professionals geldt dat de organisatie waar zij werkzaam zijn of de beroepsgroep (voor vrijgevestigde)  verplicht is een eigen meldcode of handelingsprotocol te hanteren. Deze app vervangt niet de eigen meldcode of –protocol.

22 gemeenten

Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?

Verplichte meldcode

Voor een groot aantal professionals geldt dat zij verplicht zijn een meldcode te hanteren. Dit staat in de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. De meldcode geldt voor de volgende sectoren:

 • (gezondheids)zorg;
 • waaronder ook geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg;
 • onderwijs; van basisschool tot en met hoger onderwijs, inclusief leerplichtambtenaren;
 •  kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • zorgmedewerkers en welzijnswerkers;
 • jeugdhulp en ondersteuning, ook de jeugd-GGz en gesloten jeugdzorg;
 • justitie; waaronder de reclassering, de Justitiële Jeugdinrichtingen, en ook het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers;
 • lokale sociale teams.

De wet geldt ook voor vrij gevestigde professionals die vallen onder artikel 3 of artikel 34 van de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG), zoals:

 • artsen;
 • verpleegkundigen;
 • verloskundigen;
 • tandartsen;
 • apothekers;
 • gezondheidszorgpsychologen;
 • psychotherapeuten;
 • fysiotherapeuten;
 • alsmede: diëtisten, logopedisten, podotherapeuten,ergotherapeuten, optometristen en laboranten.

Voor deze professionals geldt dat de organisatie waar zij werkzaam zijn of de beroepsgroep (voor vrijgevestigde) verplicht is een eigen meldcode of protocol vast te leggen en te hanteren. Deze app vervangt niet de eigen organisatie meldcode of protocol.